Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

12.08.2006 / 26257

12 Ağustos 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26257

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10811

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/7/2006 tarihli ve 2564 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

A. BABACAN M. AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL A.AKSU K. UNAKITAN

Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı

H. ÇELİK F. N.ÖZAK R.AKDAĞ B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU C.ÇİÇEK

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

 

MADDE 1 – 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararnamenin eki “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Üretmiş olduğu sütü, Bakanlıktan süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan, soy kütüğüne kayıtlı olan işletmeler ile diğer örgütlü üreticilere farklı olmak üzere beher litre süt için destekleme ödemesi yapılır. Ayrıca, ıslah, üretim ve pazarlama yaptıkları her mahalde olmak üzere, teknik eleman çalıştıran ve altyapı geliştirme ve laboratuar kurma gibi sütün kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapan örgütlere de, beher litre süt için destekleme ödemesi yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikler, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri üyelerinin aldıkları desteğin % 0,2′si oranında merkez birliklerine, % 0,1′i oranında da icmalleri yapan ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında toplam % 0,3 oranında kesinti yapılır. Merkez birliklerine yapılacak %0,2′lik kesinti, merkez birliklerinin hesabına irat kaydedilmek üzere T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce yapılır.”

MADDE 3 – Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.