Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2006/9922

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 5/1/2006 tarihli ve 71 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

A. BABACAN M. AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL A.AKSU K. UNAKITAN

Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı

H. ÇELİK F. N.ÖZAK R.AKDAĞ B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

 

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 — 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararnamenin eki “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 2 nci maddesinin (a), (d), (e), (f), (h), (ı) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yem bitkileri üretimi yapmak üzere başvuran üreticilere, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, kalkınmada öncelikli illerde ve sertifikalı tohumluk kullanımına göre farklı olmak üzere, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için dekar başına ödeme yapılır. Yem bitkileri üretiminde kullanılmak üzere satın alınan alet ve makineler fatura bedelinin %40’ı kadar desteklenir. Ancak, söz konusu alet ve makine desteği, hak edişe konu yem bitkileri desteğinin %40’ını geçemez.

d) Suni tohumlama hizmeti sağlayan gerçek ve tüzel kişilere, kalkınmada öncelikli illerde farklı olmak üzere soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemine kayıtlı olan sığırlara yapmış oldukları suni tohumlama hizmeti için hayvan başına teşvik primi ödenir.

e) Üretmiş olduğu sütü, Bakanlıktan süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan, soy kütüğüne kayıtlı olan işletmeler ile örgütlü üreticilere farklı olmak üzere beher litre süt için destekleme ödemesi yapılır.

f) Kendi öz kaynakları ile işletmesine, büyükbaş hayvancılık için sabit süt sağım ünitesi, küçükbaş hayvancılık için ise sabit veya seyyar süt sağım ünitesi kurarak ve soğutma tankı koyarak sanayiye aktarılacak sütte belirli kalite ve hijyen kriterlerine uygun üretim yapacak üreticiler ile işletmesine gübre çukuru yapacak yetiştiricilere yatırım miktarının % 40’ı oranında destekleme ödemesi yapılır. Ancak desteklenecek yatırım miktarının üst sınırı Bakanlıkça belirlenir.

h) Hastalıktan ari bölge oluşturmak üzere Trakya Bölgesi, İstanbul ve Çanakkale illerinin Anadolu yakası, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli illerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak tebliğde belirtilen kriter ve özelliklere sahip sığır işletmelerinde hayvan başına doğrudan ödeme yapılır. Tazminatlı hastalık çıkan hayvanların etleri 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında şarta tabi olarak değerlendirilir. Hastalık çıkan işletmelerdeki hayvanlar için ise, ödemeye esas teamül cetvelleri ile tazminat mazbataları Bakanlıkça onaylandıktan sonra hasta hayvan başına doğrudan tazminat ödenir.

ı) Hayvan kimlik sisteminin geliştirilmesi amacı ile hayvanların tanımlanması ve tescili için uygulayıcılara hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

m) Bakanlıktan su ürünleri yetiştiricilik belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmak şartıyla, Bakanlıkça belirlenecek türler için, beher kilogram başına su ürünleri yetiştiriciliği destekleme primi ödenir. Yeni türlerde üretim yapan yetiştiriciler ile su ürünleri yetiştiriciliği kooperatifi veya su ürünleri yetiştirici birliği üyesi yetiştiricilere farklı oranda destekleme primi ödenir. Ayrıca, denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde büyütmek üzere yavru balık üretenlere, adet üzerinden destekleme primi ödenir.”

Madde 2 — Aynı Kararın 2 nci maddesine (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o), (p), (r), (s) ve (t) bentleri eklenmiştir.

“o) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği(Kozabirlik)’ne tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği(Kozabirlik)’ne ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere destekleme primi ödenir.

p) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği(Tiftikbirlik)’ne ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere destekleme primi ödenir.

r) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla “Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri” şeklinde örgütlenen ve hayvanlarını kayıt altına alan yetiştiricilere dişi koyun ve keçi başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

s) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde, Bakanlık tarafından tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen kuruluşlarca üretilen/ürettirilen sertifikalı yem bitkileri tohumluğuna destekleme ödemesi yapılır.

t) Kanatlı hastalıklarıyla mücadele kapsamında, yumurta üreticileri tarafından yetiştirilen ve ekonomik yumurtlama ömrünü tamamlayan çıkma tavuklar için, Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ ile belirlenen süre, miktar ve esaslar çerçevesinde yerinde imha karşılığı hastalıkla mücadele primi ödenir.

Ayrıca, Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda, yumurta üreticileri tarafından yetiştirilen ve ekonomik yumurtlama ömrünü tamamlayan çıkma tavuklar için, Bakanlıktan çalışma izni almış kanatlı hayvan kombina ve kesimhanelerinde kesilmek veya kanatlı eti işleyen rendering tesislerinde değerlendirilmek şartı ile üreticilere ve kesim işlerini yapan kombinalara, kesimhanelere ve rendering tesislerine tavuk başına destekleme ödemesi yapılır.”

Madde 3 — Aynı Kararın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 — Merkez birliğini kurmuş olan; ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri üyelerinden, aldıkları desteğin %0,2’si oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da icmalleri yapan ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında toplam %0,3 oranında kesinti yapılır.”

Madde 4 — 23/2/2005 tarihli ve 2005/8534 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 — Bu Karar, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.