Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

14.11.2008 / 27054

14 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27054

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14255

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 17/10/2008 tarihli ve 496 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU M. AYDIN M. M. EKER M. ŞİMŞEK

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN F. ÇELİK B. ATALAY

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı

B. ATALAY K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1 – 31/3/2008 tarihli ve 2008/13489 sayılı Kararnamenin eki Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar’ın 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1

Yonca (Sulu)

115 YTL/dekar

2

Yonca (Kuru)

70 YTL/dekar

3

Korunga

75 YTL/dekar

4

Yapay çayır, mera

75 YTL/dekar

5

Tek yıllık

30 YTL/dekar

6

Silajlık Tek Yıllık Yem Bitkileri

45 YTL/dekar

7

Silajlık Mısır (Sulu)

45 YTL/dekar

8

Silajlık Mısır (Kuru)

30 YTL/dekar

MADDE 2 – Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/4/2008

26848

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/5/2008

26885