Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

Gelİr Vergisi

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: B.07.1.GİB.0.03.41/4117-02
Konu: 18.01.2008 / 005195

 

TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Kızılırmak Sokak 6/11
Bakanlıklar/ ANKARA

İlgi: 17.12.2007 tarihli ve 263 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; merkez birliğinize bağlı alt üretici birliklerin üyelerinden müstahsil makbuzu düzenleyerek ve borsaya ettirilerek satın aldıkları süt bedelleri üzerinden %1 oranında tevkifat yaptıkları belirtilmekte, birlik üyesi çiftçilere yapılan süt destekleme ödemeleri üzerinden ayrıca tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüt oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının 1’nci bendine göre; evvelki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın alınan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (Primler, risturnlar ve benzerleri dahil) zirai işletme hesabı esasına göre hasılat sayılmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesine vergi tevkifatı yapacak olanlar sıralanmış ve ödemeleri ( avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

Öte yandan, çiftçilere ödenmekte olan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri Gelir Vergisi Kanununun 94/11-d bendinde yer alan (% 0) tevkifat oranında vergilendirilmektedir.

Çiftçilere yapılan süt destekleme ödemeleri doğrudan gelir desteği sayılmadığından, süt destekleme teşvik primi üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 11/a-ii bendi hükmüne göre,%2 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.