Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

BİRİNCİ BÖLÜM


Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları


Amaç

 

Madde -1 Merkez Birliğine üye olan Süt Üreticileri Birliği’nin ürettikleri Sütü, ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve Sütün pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasına da üyelerine Yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmektedir.

Madde –2 Süt Üreticileri Merkez Birliğinin merkezi ANKARA’DIR.

Adresi: Dikmen Cad. Kuyubaşı durağı.Çalışkanlar Apt. No:125/13 Dikmen/ANKARA

   

Merkez Birliğinin Görevleri

 

Madde -3

 

1-Merkez Birliğine üye birliklerin ürettikleri Sütün ulusal düzeyde üretim planlaması yapmak.

2-Sütün pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında birlik üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmek,

3-Merkez Birliği’nin üyesi olan Süt Üretici Birliklerinin faaliyetlerini desteklemek,izlemek ve değerlendirmek,

4-Üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

5-Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin Süt konusunda yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna temsilci göndermektir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Üyelik Şartları

 

Madde -4 Merkez Birliği’ne üye olmak için aşağıda belirtilen hususları yerine getirmek gerekir.

a – Merkez Birliği için belirlenen aidatı peşin ödemek,

b- Merkez Birliği’ne üye birliklerin genel kurullarında almış oldukları yetki belgesi sahibi olmak.

   

Üyelikten Çıkma

 

Madde -5 Merkez Birliği’ne üye olan Süt Üreticileri Birlikleri Genel Kurularında almış oldukları üyelikten çıkma kararıyla Merkez Birliği’ne başvururlar ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.Üyelikten çıkan birliğin Merkez Birliğine olan borç ve alacakları ayrılış tarihi itibariyle ödenmesi zorunludur.Üyelikten ayrılan Birliğin üye olduğu dönemlere ait çıkabilecek herhangi bir borç ve alacağı saklı kalır.Üye Birliğin feshi halinde Merkez Birliği alacakları fesih olan birliğin üyelerine intikal ettirilir.

   

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde -6 Aşağıda ki hallerde üye birlikler Merkez Birliği üyeliğinden çıkarılabilir.

 

a- Kanun,Yönetmelik ve Tüzük hükümlerini yerine getirmemek,

b- Merkez Birliği’nin aleyhine faaliyet göstermek,

c- Merkez Birliği’nin talimatlarına uymamak,

d- Merkez Birliği’ne üyelik aidatını ödememek,

 

Üyelikten çıkarılma Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararıyla geçici ihraç şeklinde olur.

Çıkarılan üye birliğin durumu ilk Genel Kurulda görüşülerek kesin karara bağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

Üyelik Aidatı

 

Madde -7 Genel Kurul tarafından belirlenen oranlarda,üyesi olan birliklerin üyelik aidatı gelirlerinden pay alır.Bu miktar birliklerin üyelik aidatı gelirlerinin %10’undan fazla olamaz.Giriş aidatı peşin ödenir,yıllık aidat genel kurulca belirlenir.

 

 

Birliğin Gelirleri

 

Madde -8

 

a-Merkez Birliği’ne üye birlikler tarafından ödenen giriş ve üyelik aidatları,

b-Üyelik ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak bağışlar,

c-Avrupa Birliği ve bunun dışında ki ulusal veya uluslar arası kuruluşların Süt üreticilerinin desteklenmesi ve eğitimi amacıyla kullanıma sundukları fonlar ve bütçe kalemlerinden elde edilecek gelirler.

   

Birliğin Giderleri

 

Madde -9 Merkez Birliği’nin kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

   

Merkez Birliğinin Defterleri

 

Madde -10 Birliğin Defterleri;

 

1-Karar Defteri

2-Üye Kayıt Defteri

3-Gelen ve Giden Evrak Defteri

4-Bilanço Esasına Dayalı Defter

5-Demirbaş Defteri

6-Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri

7-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   

Birliğin Organları

 

Madde -11 Genel Kurul,Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

   

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde -12 Genel Kurul,Merkez Birliği üyelerinden oluşur.Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;

 

1-Yönetim ve Denetim Kuruluna üye seçmek,

2-Çalışma raporları incelemek,

3-Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını ibraz etmek,

4-Kesin hesapları kabul veya reddetmek,

5-Yönetim Kurulu’nun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak,

6-Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetime yetki vermek,

7-Üyelikten çıkarılmayı onaylamak,

   

Genel Kurul Toplanma Şekli ve Zamanı

 

Madde -13 Genel Kurul, olağan ve olağan üstü olmak üzere iki şekilde toplanır. İlk toplantı Merkez Birliği Tüzüğü’nün Bakanlıkça Tescilini müteakip ilk altı ay içinde yapılır. Geçici Yönetim Kurulunca üye olarak kabul edilen bütün üreticiler ilk Genel Kurula katılırlar. Müteakiben yapılacak Genel Kurul toplantılarına da yine Yönetim Kurulunca birliğe üye olarak kabul edilen bütün üreticiler katılmak hakkına sahiptirler.

 

Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtmek suretiyle mahalli gazetede yapılacak ilan ile yapılır. Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa,ikinci toplantı bir hafta ve çoğunluk şartı aranmadan aynı gündem ile,aynı yer ve saatte yapılır.Ancak ikinci toplantıda kurucu üye sayısı olan en az on altı üyenin katılması şarttır.Genel Kurul,Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun kararı ile veya Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı talebi ile toplantıya çağırılabilir.Olağan Genel Kurul Toplantıları her şubat ayı içinde yapılır.Genel Kurulla ilgili ilanın mahalli gazetede yayımından sonra birliğe ortak olanlar Genel Kurulda oy kullanamazlar.Genel Kurullarda Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunludur.Bakanlık temsilcisi İl Müdürlüğün den talep edilir.


Geçici Yönetim Kurulu

 

Madde 14- Tarımsal Üretici Birliği kanuna dayanarak kurulan yedi adet Süt Üretici Birlikleri temsilcilerinden oluşur.

Madde 15- Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçeceği en az üç, en çok yedi üyeden oluşur.Üst üste iki dönem seçilen kişi, aradan bir dönem geçmedikçe

Yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilemez.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde -16

1- Üye kabul etmek,

2- Genel Kurul gündemini tespit etmek, Merkez Birliği’nin faaliyet programını hazırlamak ve Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

3- Merkez Birliğinin muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe kesin hesap ve aktarma tekliflerini aylık mizan ve bunlara ait raporlar sunmak,

4- Merkez Birliği’ne personel atamasını yapmak ve son vermek,

5- Merkez Birliği’ni yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

6- Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır-taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak,birliğin mallarını korumak,

7- Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

   

Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

 

Madde -17 Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek bir asıl bir yedek üyeden oluşur. Görevleri;

1- Merkez Birliği’nin bilanço ve defterlerini incelemek,

2- Merkez Birliği Yönetim Kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan Denetim raporunu Genel Kurula sunmak,

3- Gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

   

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

 

Cezai Hükümler

 

Madde -18 Merkez Birliği’nin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair mallar aleyhine suç işleyen, bilanço, rapor ve her kağıt ve defter üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan ve bunları kasten yok eden organlara dahil üyeleri ile personel hakkında Devlet Memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

 

 

Tüzük Değişikliği

 

Madde -19 Merkez Birliği’nin tüzüğünde değiştirilmesi istenen hükümler olağan ve olağanüstü genel kurul gündemine yönetim kurulunun kararı ile konularak görüşülür.Tüzüğün değiştirilecek eski ve yeni hali Mahalli Gazetede ilan edilerek on beş gün önce üyelere duyurulur.Tüzükte değiştirilmesi istenen maddeler genel kurul tarafından değiştirilir.Tüzükte değişiklik yapılabilmesi için birliğe kayıtlı üyelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılmış olması gerekir. Tüzük değişikliği kararlarında üyelerin 2/3’ünün oyu gerekir.

 

Fesih ve Tasfiye

 

Madde -20 Merkez Birliği’nin Genel Kurulu her zaman birliğin feshine karar verebilmek için Genel Kuruluna katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 1/3’ünün toplantıya katılması şarttır.Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile alınır.İkinci toplantıda hazır bulunan üyelerin sayısı kurucu üye sayısı kadar,(yedi )olmalıdır.Birliğin fesih yönetim kurulu tarafından yedi gün içinde en büyük mülki amire yapılır.Fesih olduktan sonra birliğin bütün para ve benzeri amaçlı bir kuruluşa devir edilir.

Madde -21 Merkez Birliği tüzüğünde açık hüküm bulunmayan durumlarda 5200 sayılı birlikler kanunu ile konuya ilişkin genel hükümler uygulanır.