Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

29.12.2010 / 27800

29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME

USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.