Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

05.05.2005 / 25806

Yönetmelik

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“y) Kontrol günü: Kontrolör tarafından arazide ve/veya işletmede bir gün içinde yapılan kontrolü,”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Komite, Bakanlık Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı ya da yetki vereceği kişi Başkanlığında; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden 6 kişi, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden 4 kişi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünden 1 kişi, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünden 1 kişi, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından 1 kişi ve Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığından 1 kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşur. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde konunun uzmanı teknik görevliler veya kuruluşları tarafından görevlendirilecek personelin görüşlerinden yararlanılabilir. İTUK sekreteryası, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.”

“d) Komite, üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (e), (f), (g) ve (h) bentleri eklenmiştir.

“d) İTU kriterlerine göre üretim faaliyeti için uygulanan her türlü kontrol ve sertifikalandırma işlemleri Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılır. İTUK, yetkilendirilmiş kuruluşlardan; her türlü üreticiye, üretici birliğine, müteşebbise, kooperatife ya da tüzel kişilere, ürüne, üretime, kontrol işlemine, sertifikasyon işlemine, kuruluşun kendisine, çalışanına ve menşeine dair her türlü bilgi ve belgeleri istediği zaman talep edebilir.”

“e) Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşları, kontrol ve sertifikasyon kriterlerini, izlenebilirlik ve yaptırımlara ait bilgileri de içeren bir kalite el kitabı hazırlayarak Bakanlığa bildirir. Bu kitapçık Bakanlık tarafından incelenir ve uygun olmayan kısımlar düzelttirilir.

f) Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu, İTU’a ilişkin kontrol kriterlerini yerine getirebilmek için;

1) Kontrol planını hazırlar ve her kontrol döneminde en az bir defa kontrol yapar.

2) Üretim alanını yerinde kontrol eder.

3) Kontrol raporunu hazırlar ve rapor tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde bilgi için faaliyet gösterdikleri ildeki Tarım İl Müdürlüğüne verir. Tarım İl Müdürlükleri kontrol raporlarının özetini Bakanlığa bildirir.

g) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, yapmış oldukları yıllık faaliyetleriyle ilgili; üretici, üretici birliği, müteşebbis, kooperatifler ya da benzer tüzel kişilere ait ürün, sertifika, kontrol, üretim, ihracat, çalışan personelin durumu, cezai işlemler gibi tüm bilgileri, takip eden yılın en geç 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirir.

h) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, tespit ettikleri her türlü aykırılıklar ile ilgili bilgi ve belgeleri, uygun gördükleri yaptırım işlemini de içeren bir raporu en geç 20 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Yaptırımlarla ilgili itirazlar Bakanlığa yapılır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölümüne 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeler eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yetkilendirilmiş Kuruluşlarda Aranan Şartlar, Çalışma İzni ve İstenen Belgeler

Madde 11 — Yetkilendirilmiş kuruluşlarda aranan şartlar, çalışma izni ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yetkilendirilmiş kuruluşlarda aranan şartlar;

1) Bakanlık tarafından izin verilecek yerli veya yabancı yetkilendirilmiş kuruluşun Türkiye bürosu temsilcisinin veya yardımcısının T.C. vatandaşı olması zorunludur. Yerli ve yabancı kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşlarının Türkiye bürosunda veya şubelerinde çalışan T.C. vatandaşı kontrolör ve diğer personel sayısı toplam personelin 2/3’ünden az olamaz.

2) Yetkilendirilmiş yerli veya yabancı kuruluşların temsilcisi tercihen, üretim dalı ile ilgili olarak Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi veya Veteriner Hekim olur.

3) Kontrol ve sertifikasyon işlemleri aynı kuruluş tarafından yapılabilir, fakat ayrı ayrı izin verilir.

4) Yetkilendirilmiş kuruluş yöneticileri, ortakları, kontrolörleri ve çalışanları, o kuruluş adına kodlandığından, başka bir yetkilendirilmiş kuruluşta herhangi bir görev alamazlar.

5) Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşlarındaki kontrolörlerin sayısı, kuruluşun proje sayısı, kontrol edilecek işletme, üretim alanları ve benzeri için yeterli olmalıdır. Bir yıl içerisinde her bir kontrolör maksimum 90 kontrol günü çalışır. Yetkilendirilmiş kuruluş her 90 kontrol günü için bir kontrolör çalıştırmak zorundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlarda çalışan kontrolörlerin yeterlilik sayısı Sosyal Sigorta Kurumu Aylık Pirim Hizmet Belgesiyle Bakanlığa ispat edilir ve Bakanlıktan onay alınır.

6) Yetkilendirilmiş kuruluşların yöneticileri, ortakları, kontrolörleri ve çalışanları ticari olarak İTU faaliyetinde bulunmaları durumunda kontrol ve/veya sertifikasyon işlemleri kendi kuruluşları tarafından yapılamaz.

b) Yetkilendirilmiş kuruluşların çalışma izni ve istenen belgeler;

1) Yetkilendirilmiş kuruluş tüzel kişilik ise en az Limited Şirket olur ve yabancı bir kuruluşun Türkiye temsilciliği veya irtibat bürosu ise tüm yasal izin işlemlerini tamamlar.

2) Yetkilendirilmiş kuruluşun İTU konusundaki tecrübe ve yeterliğini gösteren Türk veya yabancı akreditasyon kurumlarından alınan belgeler,

3) Yetkilendirilmiş kuruluşun yer ve organizasyon tanımlamalarına dair belgeler;

Adı, yeri, adresi ve var ise logosuna ait belgeler,

Kuruluş sahibi, ortakları, temsilcileri ve kontrolörlerine ait kimlik belgelerinin onaylı sureti,

Kuruluş sahibi, ortakları, temsilcileri ve kontrolörlerine ait eğitim belgelerinin noter onaylı sureti,

Ticaret Sicil Gazetesi,

Çalışanların görev tanımları ve sigorta belgeleridir.

4) Kuruluşun çalışma alanı ve çalışma sistemine dair bu Yönetmelikte belirtilen tüm belgeler,

5) Uygulayacağı kontrol ve/veya sertifikasyon yöntemlerini içeren belgelerdir.

Yetkilendirilmiş Kuruluşun Şube Açması

Madde 12 — Yetkilendirilmiş Kuruluşun şube açma şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yetkilendirilmiş kuruluşlar gerekli gördükleri durumlarda şubeler açabilir ve bunlar vasıtasıyla da faaliyet gösterebilirler.

b) Yetkilendirilmiş kuruluşların açacakları şube sayısında sınırlama yoktur.

c) Her şube için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır.

d) Her şubede en az bir kontrolör bulundurulur. Kontrolör sayısı şubenin iş hacmine göre, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendine göre düzenlenir.

e) Yetkilendirilmiş kuruluşlar şubenin yaptığı tüm işlemlerden sorumludur.

Yetkilendirilmiş Kuruluşun Çalışma İzninin Askıya Alınması veya İptali

Madde 13 — Yetkilendirilmiş kuruluşun çalışma izninin askıya alınması ve iptalini gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetmeliğin yetkilendirilmiş kuruluşlarla ilgili maddelerine uyulmaması durumlarında, Bakanlık tarafından yapılacak inceleme sonucunda uyarı cezası verilir. Gerekli durumlarda Bakanlık yerinde kontroller yapar ve belgeleri inceler. Bu inceleme esnasında kuruluşun kontrol ve/veya sertifikasyon iznini askıya alabilir. İki kez uyarı cezası alması halinde yetkilendirilmiş kuruluşun çalışma izni Bakanlık tarafından iptal edilir.

b) Sözleşme yaptığı müteşebbislere karşı sözleşmede belirtilen ve yürürlükteki İTU ile ilgili mevzuatlara aykırı uygulamalar yapması durumunda, gerekli inceleme yapıldıktan sonra bu maddenin (a) bendindeki yaptırımlar uygulanır.

Üreticilerin, Üretici Birliklerinin, Müteşebbislerin, Kooperatiflerin ya da Benzer Tüzel Kişilerin Uygulamaları

Madde 14 — Üreticilerin, üretici birliklerinin, müteşebbislerin, kooperatiflerin ya da benzer tüzel kişilerin uygulamaları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yetkilendirilmiş kuruluş ile üreticiler, üretici birlikleri, müteşebbisler, kooperatifler ya da benzer tüzel kişiler arasında bir sözleşme yapılır.

b) Üreticiler, üretici birlikleri, müteşebbislere, kooperatiflere ya da benzer tüzel kişilere yaptırımlar, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından uygulanır.

c) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sözleşme yaptığı üretici, üretici birlikleri, müteşebbis, kooperatifler ya da benzer tüzel kişiler arasında gerekli hallerde başvurulması maksadıyla bir mahkeme yerinin belirlenmesi zorunludur. Bu yer üretim bölgesi içerisinde olmalı ve sözleşmede belirtilmelidir.

Kontrolörlerde Aranacak Şartlar, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları

Madde 15 — Kontrolörlerde aranacak şartlar, görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) İTU konusunda bilgi ve deneyim sahibi olduğunu gösterir resmi belgeye veya konu ile ilgili yüksek lisans diplomasına veya konu ile ilgili doktora diplomasına veya bakanlıkça açılacak veya açtırılacak kontrolörlük eğitimi aldığına dair resmi bir belgeye sahip olmak,

b) Kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili olarak Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi veya Veteriner Hekim olmak. Kontrolörler lisans eğitimi aldıkları konu dışında kontrol hizmeti veremezler.

c) Aynı yıl içerisinde yalnız bir yetkilendirilmiş kuruluş adına çalışabilir ve aynı kuruluşun farklı şubelerinde görev alamazlar.

d) Kontrolörlerin çalışma yetkisi, Bakanlık tarafından kişiye verilir.

e) Bakanlıktan alınacak yetki belgesiyle çalışırlar. Kontrolöre, Bakanlıkça verilecek yetki resmi yazı ile bildirilir.

f) Yaptıkları kontrolle ilgili rapor tutmak, bu raporları imzalamak ve kontrol veya kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna kontrolü takip eden on gün içinde teslim etmek zorundadır.

g) Bakanlık, kontrolörün İTU kriterlerini uygulamadığını ve yetersizliğini tespit ettiğinde kontrolör belgesini geçici veya süresiz olarak iptal edebilir.

h) Kontrolör olarak çalışanlar sertifiker biriminde çalışamazlar.

Sertifikerlerde Aranacak Şartlar, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları

Madde 16 — Sertifikerlerde aranacak şartlar, görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili olarak 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

b) İTU konusunda bir yıllık bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c) Sertifikerler yalnız bir yetkilendirilmiş kuruluş adına çalışabilir.

d) Sertifiker olarak çalışanlar kontrol biriminde çalışamazlar.

e) Bakanlık tarafından verilen yetki belgesiyle çalışırlar. Sertifikerlere, Bakanlıkça verilecek yetki resmi yazı ile bildirilir.

f) Bakanlık, sertifikerlerin İTU kriterlerini uygulamadığını ve yetersizliğini tespit ettiğinde sertifiker belgesini geçici veya süresiz olarak iptal edebilir.”

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.